Valediction by Mayor

Valediction Ceremony was done by Sh. Madan Chauhan Ji Mayor Yamuna Nagar, Sh. Kushaldeep ji DDM NABARD, S. Ajinder Pal Singh Chairman GHES, Dr. Narinder Singh V.P. GHES